Byvandringen 2012

Mölle den 18 juni 2012

Deltagare
Från Höganäs kommun: Péter Kovács (m) Ulf Molin (c) Lennart Nilsson (s), Margareta Engkvist Björkenhall, bitr. samhällsbyggnadschef

Från byföreningen: Chatarina Lindgren, Åke Järnblad, Klas Jörgensen och Birgitta Hansson

Dessutom gick ett antal personer från SVT med. De spelade in dagens träff inför kommande program om kommunpolitikers vardag, där Höganäs kommun är en av 5–6 utvalda kommuner.
_____

1.  Utbyggnaden av seniorbostäder i anslutning till Vita byn och bortanför fotbollsplanen på stationsområdet. Byföreningen är positiv till en utbyggnad. Viktigt för byns fortlevnad att det händer något som kan innebära att nya familjer kan flytta till Mölle. Seniorgården som är en anmäld intressent för att bygga menar att bägge områdena behöver byggas för att det ska gå att få ekonomi i projektet. Det blir en gemensam bostadsrättsförening. Byföreningen säger att det är OK. Kommunen lovar i så fall sätta igång planläggningen efter sommaren. Skulle kunna ge byggstart 2015 om allt går i lås. Totalt handlar det om ett trettiotal bostäder. Man var överens om att detta inte kan leda till att någon affär öppnas i byn , men kanske någon form av service, oklart vad, kan bli aktuell.

2.  En diskussion togs upp om stationshuset och annexet skulle kunna användas för de som bor i seniorgården som samlingslokal m.m. Visst intresse. En idé som kom upp är att man i exploateringsavtalet sätter in att en förutsättning för byggnadstillstånd ska vara att man också rustar upp stationshuset och annexet. Vem som sedan ska vara huvudman för husen kom aldrig upp och behöver diskuteras igen för att byföreningen ska kunna ta ställning i den frågan.

3.  Byföreningen informerade om enkäten till alla Möllebor om trafikbulor på Kullabergsvägen och att majoriteten av de som röstat har röstat nej (94 av 127 svarande). PK menar att till exempel Räddningstjänsten är helt emot att det byggs trafikbulor på denna huvudväg genom byn. Trafikverket har utlovat på sikt (oklart när det kan bli) utrustning för att kunna mäta fordonens hastighet. Höganäs kommun har sådan utrusning och säger att vi kan få köa för att låna hastighetsmätningsvagnen i sommar, vilket byföreningen tacksamt tar emot.

Det är Trafikverket som beslutar om hastighetsgränserna, men kommunen har stort inflytande. Byföreningen vill framhålla att enkäten visar att de flesta tycker att 40 km är en bra gräns. Kommunen informerar om att det är den normala hastigheten i mindre orter och att 30 km används i första hand vid skolor och daghem. Det är svårt att upprätthålla 30 km på längre sträckor.

4.  De nya toaletterna vid Solviken var klara. Kommunen sköter dessa och kommer ta kontakt med länsstyrelsen för ett närmare samarbete. Sommaröppet är det som gäller. Kostnaden blev runt 500 000 kronor på grund av svåra byggförhållanden.

5.  Det halkpålägg som gjorts på bryggan i Solviken har fungerat bra, alla nöjda, ingen påväxning av alger har märkts. Kommunen lovar därför att fortsätta med dambadet eftersom det fungerar så bra.

6.  Kloreringen av bassängen, fungerar den? Ingen kunde svara och det får utredas. Viktigt.

7.  All sten som har blåst upp på gångvägen ned mot bryggan måste bort innan badsäsongen. Vems ansvar? Eftersom det är en belagd gångväg så är det kommunen. Ska åtgärdas. Det går att ta sig dit med traktor.

8.  Däremot är det länsstyrelsens sak att åtgärda vägen vidare mot Ransvik som blev helt förstörd på vissa sträckor av vinterstormen.

9.  Lekplatsen vid Solviken är kommunens ansvar. Gunghästen farlig och bör tas bort. Andra lekplatser (vid stationen) sköts av vägföreningen. Påpekades att denna inte har gjort besiktning enligt gällande EU-direktiv. Ska påminnas av byföreningen. Gunghästen i Fågelviken ska också bort. Helt livsfarlig. Ansvar vägföreningen??

10.  Skylten med information om Karl XII:s skansar är uppsatt (borde varit rostfria skruvar eftersom de redan rostat och kan missfärga). Vägföreningen klipper gräset. Borde påminnas om att göra det lite ordentligare så att skansarna syns bättre.

11.  Hamnen är nu i stort sett lagad efter stormen. Byföreningen informerar om en donation till ett konstverk som ska sättas upp i hamnen; inte klart var ännu och inte klart med utformningen, men det bör bli klart i sommar. En bronsstaty som ska hedra de som arbetar/arbetat på sjön.

12.  Byföreningen informerar om Mölledagen, ett familjearrangemang den 28 juli. Vi behöver hjälp med musikanläggning från Erik Ruuthgården; vänd er till Lars Löfgren som ansvarar för denna. PK kan understödja med ett mail till honom. Byföreningen frågar om hjälp att trycka affischer. Ja, upp till A3-format kan kommunen bistå med till självkostnadspris. Om föreningen vill ha hjälp med annonsering – tala med Anneli Sjöborg. Kommunen har rabatter för annonsering som väl byföreningen borde kunna få del av.

13.  Byföreningen påminner om att hemtjänsten använder stationshuset i viss utsträckning och att föreningen vill ha ersättning. Bortglömt; kommunen får titta på den frågan igen.

14.  Fågelvikens brygga beundrades. Har klarat vinterstormen. Däremot är all sand som kördes dit från Nyhamnsläge borta efter vintern. Byföreningen framförde önskemål om fler bänkar och om att den tredje trappan mellan de nuvarande kommer tillbaka. Försvann för 10–15 år sedan. Behovet finns på sommaren med många badande. Vid den inre trappen är det alldeles för grunt för vuxna och större barn. Själva stranden är inte mycket använd, eftersom det är så stenigt. Alla ska i vid yttre trappen, stora som små. Det är för grunt för att dyka och hoppa i från kanten, farligt. Dessutom så kan det vara svårt att komma i när det blåser och går stora vågor. En mellantrappa gör att man kan bada mycket säkrare och inte riskera att dras ut vid sämre väder. Badplatsen är mycket frekventerad som morgonbadplats oberoende av vädret. Kommunen återkommer om hur det går att få till bänkar och trappan.

15.  Reparation av akuta fel i stationshusen pågår enligt en lista som överenskoms tidigare i vår, har delvis avstannat. Klas tar kontakt med kommunens ansvarige (Gert?) för att arbetet ska fortsätta. Vid en yttre besiktning av huset konstaterades att det är stora skador på putsen och fasaden på grund av läckage som måste åtgärdas ganska omgående för att det inte ska bli för stora skador. Även grunden läcker in vatten i källaren, behöver sannolikt grävas upp runt och isoleras. Ibland stora pölar i källare efter regn. Byföreningen har dragit in kommunalt vatten i annexet i sommar.

16.  Det är en strid ström av hemtjänstbilar som kör till Mölle under en dag. Kunde en ”basstation” finnas här för samordning?

17.  Bakom Bella Vista finns ett område där det har varit en öppen mosse (Lycke mosse) som nu är igenväxt. Ligger på kommunens mark. Kan vi få hjälp att röja? Nej, men det är helt OK att röja på eget initiativ meddelar kommunen.

18. Plansamrådsmötet tidigare i maj var mycket bra. Svar gavs på alla frågor. Frågan togs upp om det har beslutats om förlängning att lämna synpunkter från den 18 juni till början av augusti så att även sommarboende hinner ta del av materialet för eventuella synpunkter. Lite oklart hur det är med det. MEB återkommer med besked.

...

Slutligen: Kommunen poängterar att det är bra med den öppna dialog som nu finns mellan kommunen och byföreningen. Om vi hjälps åt blir mycket mer åtgärdat. Byförening är också tillfreds med den öppna attityd kommunen visar för de frågor föreningen tar upp. Kommunen kommer – efter att ha gjort byvandringar i flera orter under sommaren – att gå igenom de protokoll som upprättats och byföreningen kommer att få återkoppling på vad kommunen kan bidra med eller åtgärda.

Birgitta Hansson

Solviken   De nya toaletterna vid entrén till badplatsen kostade kommunen cirka 500 000 kronor att bygga, men så innebär de också en stor förbättring. Se punkt 4 i rapporten.

Andra års byvandringar

Byvandringen 2014   → klicka här
Byvandringen 2013   → klicka här
Byvandringen 2011   → klicka här
Byvandringen 2010   → klicka här

Läs mer ...

Besiktning av lekplatsen, se punkt 9   → klicka här