Byvandringen 2013

Mölle den 11 juni 2013

Deltagare
Från kommunen: Péter Kovács (PK), kommunalråd, Lennart Andersson (LA), gatuchef, Magnus Svederberg (MS), Park och Niklas Åkerström, kommunsekreterare.

Från byföreningen: Klas Jörgensen, kassör, Gunilla Larsson, Ann-Britt Læstadius och Birgitta Hansson.
_____

1.  Under promenaden från stationshuset mot återvinningsgården kom följande upp: Kommunen har ansvaret för grönområdet framför Vita byn. Vems är ytan i svängen utanför Rylanders hus? Vems är marken utanför »Gula huset« mot trottoaren? Och som en följd av detta: Vem eller vilka svarar för skötseln? MS lovade titta på fastighetskartan och återkomma med besked. Siktröjning kan behövas och rensning så att trottoaren går att använda.

2.  Från slutet av befintlig trottoar fram till infarten till återvinningen och vidare fram till vägen in till kapellet saknas gångbana. Ett stort trafik- och säkerhetsproblem var vi överens om. LA lovade ta reda på markägaren (om det är Krapperup såg man inga större problem att få tillgång till marken) och kontakta Trafikverket för åtgärd. På vänster sida av vägen ut från byn är det fullt möjligt att anlägga en trottoar/gångbana. Det behövs också ett eller två övergångsställen, dels i anslutning till gångvägen från Gylleröd över Kullabergsvägen till Kapellinfarten och möjligen också vid skifte av trottoar vid återvinningen. Kommunen kan inte anlägga trottoar, men LA lovar ta kontakt med Trafikverket om behovet speciellt ur trafiksäkerhetssynpunkt.

3.  LA lovade också be ansvarig för återvinningsgården att se till att fylla ut de stora hålorna vid infarten till området.

4.  Samtidigt tog byföreningen upp den inkonsekventa hastighetsbegränsningszonerna. Alla var överens om att 30 km borde börja bortanför infarten till Gylleröd och 50-skylten strax bortom Ryhuset. Mycket trafik, inga vägrenar och mycket folk som rör sig över vägen mot kapellet och vidare upp i skogen och till återvinningen. LA lovade ta upp denna fråga också med Trafikverket som byns önskemål. Dessutom påpekades att huvudled upphör mitt i byn vilket inte är bra.

5.  Byföreningen visade på ett område vid infarten till Gylleröd som var helt igenväxt och där det ska finnas en källa som byn och skolan använde förr. Även här kom frågan vem som hade skötselansvaret. Är det Gylleröds samfällighetsförening, vägföreningen eller någon annan? Den som har ansvaret borde se till att röja området. Av visst kulturhistoriskt värde.

6.  Lyktstolpar som lutar. LA informerar om att Höganäs Energi AB som ansvarar för lyktstolpar håller på med en översyn.

7.  Vid Gerd Killmans hus på Södra Strandvägen (i väldigt dåligt skick) fördes en diskussion kring vad kommunen kan göra åt denna typ av problem och diskussionen vidgades till vanskötta trädgårdar och häckar och träd som hänger ut över gång- respektive körbanor. Kommunens svar var att det är väldigt svårt att komma åt. Ett förslag är att ta ett kort på huset och skicka till Byggnadsnämnden för att höra om det finns möjlighet till åtgärder. Ett annat och troligen mer framgångsrikt är att Byföreningen tar kort på eftersatta hus eller trädgårdar och tar kontakt med ägaren och ber om att denne ska vidta åtgärder. Om inget händer efter flera påpekanden så får man se om man kan gå vidare.

8.  Fågelviken. Bryggan är i gott skick. Byföreningen tackade för att kommunen sett till att ta bort de farliga stenarna alldeles vid bryggan, kommunen har också lovat att inom kort flytta den inre trappen till anvisad plats längre ut på bryggan. Byföreningen får 12 500 kronor per badplats för skötseln. Byföreningen har en person anställd per timme för att ha tillsyn och sköta vissa delar inklusive viss provtagning i bassängen. Där har man för övrigt eldat i vinter; en helt onödig skadegörelse som kommer att fördröja tillgången till bassängen för bad.

Byföreningen påpekade att det finns en bänk som blivit helt övervuxen och att slånbuskaget hotar att växa in i grillen. Byföreningen ska ta kontakt med Rickard Åkesson på kommunen för tillstånd att röja så att bänken kommer fram och grillen friläggs. Gräset var dåligt och slarvigt klippt och byföreningen kontaktar vägföreningen och påpekar detta. Grillen hade ett ytskikt som inte varit bra så den har bytts ut av fabrikanten i vår och ska eventuellt bytas ut en gång till.

9.  I Fågelviken diskuterades också om vi kunde få en flotte utanför bryggan. Sådan fanns förr i världen. Men kommunen var mycket tveksam till att ha en flotte på denna plats. Alldeles för utsatt för vind och vågor. De platser som kommunen har flottar på är Farhult och Kvickbadet och påfrestningen där är alls inte lika stor. Kommunen kommer alltså inte att skaffa en flotte och avrådde byföreningen från att göra det. Också problem med vinterförvaring och upptagning på hösten.

10.  Frågan om kommunen kunde sätta upp cykelpump med kompressor i hamnen och kanske vid stationen togs upp. Kommunen tyckte att det var ett utmärkt initiativ, men menar att det är mycket bättre att byföreningen och hamnföreningen gör det själva. En liten kostnad och det går mycket snabbare än om det ska gå via kommunen. Byföreningen tar kontakt med hamnföreningen och diskuterar var en sådan bäst placeras, kanske i anslutning till byggnaden med hamnkontoret.

11.  Kommunen påpekade att Hamnföreningen satt hänglås på pappers-och avfallskorgarna vid hamnen, säkert med ett gott syfte, men det innebär att folk lägger avfall i kommunen hundlatrinkorgar. Och sedan kommer klagomål på att dessa inte töms. Byföreningen tar upp med hamnföreningen om lämplig åtgärd . Risk finns annars att hundlatrinkorgarna försvinner.

12.  Byföreningen påpekar att trafiken på Åsvägen – bland annat från SCA – är stark på sommaren och att sikten ut på Kullabergsvägen är mycket dålig. Byföreningen vill ha en spegel i korsningen. Kommunen förstår problemet, men är inte beredd att sätta upp en spegel på grund av risken att man inte ser avstånden till bilarna ordentligt i spegeln och det kan leda till olyckor. Om byföreningen ändå sätter upp en spegel så är det helt OK.

13.  Generellt blir det problem med soptömning varannan vecka under sommaren på grund av fluglarver och lukt. Det finns möjligheter för alla att begära tömning varje vecka under en begränsad period. Kommunala soptaxan talar bara om helår eller om enstaka tömningar. Kommunerna i nordvästra Skåne diskuterar för närvarande ett gemensamt system för sophantering och planen är att detta ska komma om tre år.

14.  Stationsbyggnaden. En hel del har gjorts av kommunen, bland annat ny isolering runt grunden med platonmatta. Förhoppningen är att det ska räcka för att slippa vatten i källaren. Det finns en långsiktig plan för upprustning och renovering som man följer. Byföreningen vill inte att man jobbar med huset under högsäsong med galleriverksamheten. Samtidigt förfaller vissa delar snabbt, puts trillar av på grund av tidigare fel sorts färg, och takutsprång har böljat att trilla ned. Klas Jörgensen har kontakter med kommunen som fungerar utmärkt, men renoveringsplanen är kanske lite för långsam i tiden. Önskemål om ledstång på framsidan vid entrén kan vi ta upp med kommunkontakten, så fixas detta liksom möjlighet att kunna ta sig in på baksidan med rullator eller rullstol.

15.  Kommunen frågar om de kan få lägga ut en del av sina turistbroschyrer på stationen där allmänheten kan hitta dessa och det lovar byföreningen fixa i stationshuset.

16.  Kommunen informeras om att Mölle Golfklubb kommer att få en stor golftävling nästa sommar som kommer ha många deltagare. Mycket positivt också för kommunen. Glöm inte involvera näringslivet säger PK.

17.  Information om donationen till hamnen och en kommande staty. Kommunen påpekar att vi ska samråda med planavdelningen och Mila Sladic så att placeringen inte blir ett problem efter genomfört planarbete.

18.  Slutligen är såväl kommunen som byföreningen glada åt denna årligen återkommande byvandring. Samtalsklimatet har blivit mycket bra och det är alltid lättare att förstå problemen när man är på plats.

Birgitta Hansson

Ny trottoar   En av de viktigaste punkterna 2013 gällde svårigheterna för gående att ta sig till återvinningen och Mölle kapell, se punkt 2 här intill. Bilden är från den 25 juni 2014 då arbetet har kommit igång i samarbete mellan Trafikverket och kommunen.

Andra års byvandringar

Byvandringen 2014   → klicka här
Byvandringen 2012   → klicka här
Byvandringen 2011   → klicka här
Byvandringen 2010   → klicka här

Läs mer ...

Kommunens minnesanteckningar   → klicka här