Byvandringen 2014

Mölle den 10 juni 2014

Deltagare
Från kommunen: Lennart Andersson (LA), gatuchef,  Johan Bringle (JB), ärendesamordnare, Margareta Engkvist Björkenhall (MEB), chef för teknik- och fastighetsavdelningen 0ch Ulf Molin (UM), kommunstyrelsens förste vice ordförande. 

Från byföreningen: Mats Jönsson (MJ), ordförande, Birgitta Hansson, Gunilla Larsson och Ebba Wachtmeister.

_____

1.  Byföreningen uttryckte sin tillfredsställelse med gratisbussen till fyren som kommunen sponsrar. Samtidigt finns ingen skyltning som talar om att man kan parkera  runt hörnet vid busshållplatsen. Byföreningen gör vad vi kan för att göra reklam för bussen, men ska det ge effekt och minska biltrafiken upp till fyren behövs betydligt mer. Kommunen lika angelägen som byföreningen att bussen ska locka många att ställa bilen. Frågan ska tas upp snarast inom kommunen. MEB tar upp detta behov med samhällsbyggnadsförvaltningen eller JB med näringslivsavdelningen.

2.  Parkeringsrutorna som har målats upp på Västra Bangatan har gjorts sneda på så sätt att man har svårt att direkt köra in i en ruta när man kommer från Gyllenstiernas Allé. Många kommer åka bort där gångvägen från fotbollsplanen mynnar ut (se annan punkt) och det kommer generera onödig och också farlig trafik på gatan. MEB tar upp det med samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för bussen och parkeringen.

3.  Ett antal frågor kring byföreningens, kommunens  respektive vägföreningens ansvar var uppe. Bland annat följande frågor:

a.  Trafiken på Norra Strandvägen. Vid promenad längs Norra Strandvägen påpekade byföreningen att det är mycket parkerade bilar på sommaren och att cyklister och gående – ofta barnfamiljer – måste samsas med en ganska omfattande biltrafik. Ett starkt önskemål om en trottoar framfördes.

b.  Skansarna. Vägföreningen klipper gräset. Borde påminnas om att göra det lite ordentligare så att skansarna framträderordentligt också från vägen. Det visade sig att gräset var klippt på insidan, men det syns inte alls från vägen.

c.  Lekplatsen. Ansvaret kommer att överflyttas till kommunen när vägföreningen upphör.

Vägföreningen sköter gräsytorna. Byföreningen är ansvarig för skeppet. Det är ett ansvar som inte känns bra för en ideell förening. Lekplatsen besiktigades i juli 2012 av Svensk Markservice och ett antal åtgärder påpekades. Några har åtgärdats men inte alla. En besiktning ska ske varje år. Kommunen åtog sig att göra en sådan åt byföreningen  så snart som möjligt med hjälp av egen personal. 

/Den 17 juni genomförde Carola Mooe en besiktning och byföreningen har fått protokollet, klicka här./

Byföreningen framförde också önskemål om en roligare lekplats och hoppades att kommunen skulle satsa på det när den blir ansvarig. Kommunen lovade sätta lekplatsen som prioriterad i arbetet med upprustning av  kommunens alla lekplatser.

d.  Gångvägen från fotbollsplanen ut på Västra Bangatan. De betongsuggor som vägföreningen har satt ut fyller ingen funktion, eftersom man kan cykla runt dem utan att kliva av. Byföreningen diskuterar med vägföreningen en flytning närmare gatan där man inte kan runda betongblocken. Kommunen har inte varit inblandad, men håller med om att suggorna inte fyller någon funktion som de nu står.

e.  Stigar. Bland annat de stigar som leder ned på Norra Strandvägen sköts dåligt. Även detta är en fråga mellan Byföreningen och vägföreningen.

f.  Fågelviken. Gräset klipps inte runt grillen (som kommunen har bekostat) och inte under bänkarna. Det är en fråga mellan byföreningen och vägföreningen.

g.  Trottoaren på Gyllenstiernas Allé . Plattorna är ojämna och man kan lätt snubbla om man är oförsiktigt. Det är också en fråga mellan byföreningen och vägföreningen.

h.  Möllebergsstigen är fortfarande inte sopad efter vinterns sandning.

/Efter byvandringen har vägföreningens styrelse haft möte dit flera av ovanstående frågor vidarebefordrades av byföreningen. Vägföreningen beslutade att åtgärda punkterna  d, e, f och g, samt, efter ytterligare kontakter, också h./

4.  Under byvandringen 2013 tog byföreningen upp behovet av en trottoar från slutet av den befintliga trottoaren vid infarten till byn fram till infarten till återvinningen och vidare fram till vägen in till kapellet. LA har kontaktat Trafikverket och där är man positiv till att bygga trottoaren, så arbetet är beställt hos Trafikverket.

/Efter byvandringen har vi fått en positiv reaktion från Trafikverket via LA. Trottoaren är påbörjad, men det fattas asfalt, och när asfalteringen sker vet vi inte./

5.  2013  påpekade byföreningen att huvudleden upphör mitt i byn, vilket inte är bra. Sedan dess har sträckan för huvudled ändrats fram till infarten till naturreservatet. Men vi konstaterade att det fattas skyltning som visar företräde och som markerar huvudled enligt gängse modell. Kommunen utgår från att Trafikverket fullföljer skyltning och LA ska påpeka detta för verket.

6.  2013 diskuterade vi också hastighetsbegränsningszonerna vid infarten till Mölle. LA lovade att ta upp också denna fråga med Trafikverket som byns önskemål. Trafikverket avser inte göra någon ändring av hastigheterna. Kommunen kan bidra med att införa 40 km per timme från 30-skylten förbi infarten till Gylleröd om byföreningen är intresserad. Vi ska återkomma. En hastighetsövervakare kan byföreningen låna via Carl-Gustaf Lindh på kommunen.

7.  När det gäller parkslide rekommenderar kommunen att kontakt tas med kommunekologen Rickard Åkesson som kan komma med synpunkter på hur växten kan utrotas.

8.  I Fågelviken har kommunen röjt i vinter, nytt grus har lagts vid nedfarten till bryggan och ny sand från Nyhamn har lagts ut på stranden; den var helt urgröpt efter vinterstormarna. Byföreningen är tacksam för detta. Planerna på att förlänga en av badtrapporna gick inte att genomföra då det inte gick att hitta var just vår trappa fanns innan utsättningen. Byföreningen gör ett nytt försök i samband med att trapporna tas upp efter sommaren. Byföreningen har fått beslut på bidrag ut Grön miljö-pengar med högst 12 500 kronor för att laga bortre bryggan. Planeringen och arbetet pågår. /Genomfört efter byvandringen./ Om inte alla pengar som kommunen delat ut tas i anspråk kan byföreningen begära tillägg till högst 50 procent av kostnaden och mot fakturor.

9.  Kommunen är mycket intresserad av att det byggs seniorbostäder i Mölle på området mellan Vita byn och stationshuset. Den väntar på  att en utförare visar intresse. MJ kommer att gå vidare för att hitta intresserade byggare. En markanvisningstävling kan vara ett alternativ för att hitta bästa producenten, eller om det bara är en, en dialog om hur det ska utformas.

10.  En detaljplaneförslag finns för hamnområdet som kommunen ser som det viktigaste området för förnyelse. Om ett år går tillstånden/arrendena ut.  I planen finns plats för nya toaletter och en plats för bastu utpekad.

11.  Piren i stora hamnen är underminerad och kommer att kräva en rejäl upprustning. MEB har begärt att politikerna avsätter extra pengar för detta ändamål.

12.  Soptömningssystemet berördes helt kort. Avgifterna har sänkts. De fem kommunerna som ingår i NSR renhållning försöker enas om ett nytt system när avtalet med NSR upphör. Ingen ny information kunde lämnas i år.

13.  Stationshuset. Byföreningen informerade om att Kulturen i Lund, på uppdrag av Länsstyrelsen, gjorde en fördjupad inventering på plats den 3 juni med anledning av byföreningens ansökan om byggnadsminnesförklaring av stationshuset med omgivning. Läs byföreningens ansökan här.

14.  Byföreningen informerade om donationen till hamnen och en kommande staty vid ruffen.

15.  Byvandringen passerade Ransviksvägen/Solviksvägen. Fastighetsägaren pekade på att byggena runt omkring orsakat att mycket vatten tränger upp på tomten och att stenmuren mot Solviksvägen är hotad och undermineras. Fler nybyggen väntas inom kort på Solviksvägen. Kommunen menar att fastighetsägarna erbjudits att koppla på befintlig dagvattenledning som finns i gatan utanför, men att de har avböjt. Kommunen kan inte se annat än att fastighetsägarna har ett eget ansvar av att förhindra att bland annat muren rasar genom att till exempel stötta med en jordvall, och att det finns möjlighet att ansluta till dagvattnet. Det är inte en kommunal fråga som man uppfattar det i dag.

16.  Byföreningen önskar en uppdaterad karta med Mölles alla vägar och stigar inlagda som kan ersätta de gamla kartorna vid stationshuset och i hamnen.

17.  Byföreningen tog upp försäljningen av böcker och informationshäften vid infarten till grindarna. Bilköer uppstår eftersom bilisterna kan tro att bilar ska betala avgifter eller att framförvarande bilist funderar på ett inköp. En betydligt bättre placering för försäljning är vid parkeringen vid fyren. Daniel Åberg tillfrågas om han har gett ett löfte. Kommunen tar med frågan hem.

Birgitta Hansson
 

Andra års byvandringar

Byvandringen 2013   → klicka här
Byvandringen 2012   → klicka här
Byvandringen 2011   → klicka här
Byvandringen 2010   → klicka här

Läs mer ...

Kommunens minnesanteckningar   → klicka här
Besiktning av lekplatsen, se punkt 3 c   → klicka här