Byvandringen 2017

Mölle den 8 juni 2017

Deltagare

Från kommunen: Peter Schölander, kommunalråd, Ulf Molin, kommunalråd, Jacob von Post, samhällsbyggnadschef, Karl Gustaf Lind, stadsmiljö, Magnus Svederberg, parkingenjör, Peter Nyström, näringslivsavdelningen (om hamnen), Johan Bringle, ärendesamordnare och Niklas Åkerström, kommunsekreterare (protokollförare).

Från byföreningen: Mats Jönsson, ordförande, Bo Larsson, Lena Johanson-Thor och Christina Ullenius (minnesanteckningar).

På dagordningen stod: Trafiken i Mölle, parkeringar, hamnen,
Mölle som attraktiv besöksort och frågan: Hur ser kommunen på certifieringen av Kullaberg?
______
 
Mötet inleddes med genomgång i stationshuset. Peter Nyström tog upp några frågor kring Kullaberg och användandet av reservatet.
 
• Samtal pågår med företrädare för Krapperup om infartsparkering.

•  Fäladen och betesdjuren. Väsentligt att fäladen betas annars blir det snabbt igenvuxet med sly.

•  Samtal mellan kommunen och länsstyrelsen om skydd kontra utveckling av reservaten. Påminner om att det i urkunden slås fast att reservaten finns för att främja det rörliga friluftslivet.

• Frågor om reglering av rörlighet och möjligheter till sanktioner. Små möjligheter.

• Utbilda företagare som erbjuder aktiviteter i Mölle och i reservaten! Certifiera dem.
 
Hamnen

Peter Nyström orienterade om läget i diskussioner med befintliga näringsidkare. Endast en av nuvarande har hoppat av. Kommunen har anvisat mark för nyetablering. Lantmäteriet har snabbt fastställt fastighetsindelningen.

Kommunens mål är att preliminärt ha kontrakt med näringsidkarna i mitten av augusti. Kontraktet ska träda i kraft i november. Önskar få in bygglovsansökningar med skisser för utförandet. Enligt detaljplanen önskar kommunen en enhetlig utformning av byggnader i hamnen. Detta har byföreningen och hamnföreningen stött i ett brev till kommunen. Samråd med stadsarkitekten under bygglovsprocessen.

De gestaltningsförslag vi sett som illustration till den nya utformningen ska kunna fungera som rådgivning till näringsidkarna när de planerar sina lokaler. Ambitionen är att några verksamheter kan öppna i maj 2018.

Kontrakten innehåller en klausul om tidsbegränsning på två år. Därefter kan annan intressent komma ifråga inom ramen för en markanvisningstävlan.

Kommunen planerar att riva servicehuset under oktober och sedan börja bygga den nya anläggning som ska vara klar i maj för säsongen 2018.
 
Besöksnäringen i Mölle


Kommunens företrädare konstaterade att det är brist på övernattningsmöjligheter i Mölle. Hela kommunen är beroende av besöksnäringen och Mölle har en viktig funktion. Andra typer av arbetstillfällen minskar i kommunen.
 
Vandringsturism och kajaking är positiva typer av turism enligt kommunen, men de hotas av restriktioner i reservatet.
 
Trafiken

Problemen med höga hastigheter har diskuterats många gånger. Kullabergsvägen ägs av Trafikverket. Samtal mellan Trafikverket och kommunen väntas äga rum i slutet av juni. Hoppas få några konkreta förslag. Infartsparkering står på dagordningen.
 
/Någon vecka efter mötet med kommunföreträdarna satte kommunen upp en hastighetsmätare i Kullabergsbacken i väntan på aktivitet från Trafikverket. Det tackar byföreningen för./
 
Parkeringsproblemen under sommaren. Kommunen skickar ut trafikvakter då och då. Det behövs fler besök. Kommunen försöker ordna detta.
 
Mölleslingan. Några problem med dragning återstår. Byföreningen önskar en lättillgänglig karta över Mölleslingan som kan ligga på molle.se.
 
Vandring genom Mölle
 
Promenaden tog oss från stationen längs Gyllenstiernas allé till hamnen och vidare till Solviken utefter Norra Strandvägen; sedan till lekplatsen via Ransviksvägen, Corfitz väg, Barakullsvägen och Möllebergsstigen.
 
Deltagarna tittade på tillåtna och otillåtna parkeringsskyltar, parkering för husbilar, framkomligheten för Räddningstjänsten i hörnet vid Grand Hôtel och hörnet av Norra Strandvägen/Ransviksvägen. Problemen med farliga parkeringar har diskuterats vid tidigare vandringar. Inget har hänt.

Byföreningen upprepade sin önskan om en promenadväg längs Norra strandvägen från hamnen till Solviken.
 
Byflöreningen avslutade med att tacka kommunen för de förbättringar som har skett i Mölle på olika ställen, i synnerhet i Solviken. Samtalen skedde i konstruktiv anda.
 
Christina Ullenius
 

Andra års byvandringar

Byvandringen 2015   → klicka här
Byvandringen 2014   → klicka här
Byvandringen 2013   → klicka här
Byvandringen 2012   → klicka här
Byvandringen 2011   → klicka här
Byvandringen 2010   → klicka här