Sommarmötet 2012

Ett 50-tal personer samlades på Grand Hôtel för det traditionella sommarmötet. Byföreningens ordförande, Chatarina Lindgren, redogjorde för vad byföreningen har uträttat sedan förra mötet och informerade om kommande aktiviteter: torghandeln, Pyk-veckan och Mölledagen.

 

Håkan Göthe från vägföreningen informerade om planerna på att upplösa densamma och att kommunen är vidtalad. Han påpekade att vid en eventuell upplösning kan det bli tal om en extra utdebitering.

 

Mölle Hamnförening representerades av Ingemar Bengtson. Han berättade i korta ordalag om vad som stod på hamnföreningens agenda beträffande den tänkta upprustningen av hamnen.

 

Kaffe och liten kaka intogs innan mötet avslutades med att Chatarina avslöjade vem byföreningen hade utsett till årets Möllebo. I år blev det Odd Persson, Mölles egen windurfingmästare. Ett mycket populärt och omtyckt val. Med andra ord – ett föga vågat val.

 

Mötet avslutades med att Chatarina tackade alla för visat intresse och önskade alla väkomna, dels till Pyk-veckan, dels till Mölledagen.

 

Klas Jörgensen

Odd Persson   utsågs till Årets Möllebo 2012 på sommarmötet som traditionsenligt hölls på Grand Hôtel.